animate波兰语

发音
a. ożywiony, żywy
v. ożywiać, animować, kierować, inspirować, pobudzać do czegoś, rozochocić, rozognić, zagrzać, rozruszać, ożywić, zagrzewać

例句

Maya the Bee isn't a Polish cartoon, you know that? It was written in Germany, animated in Japan, and was translated into the Polish language.
Pszczółka Maja to nie jest Polska bajka, wiesz to? Napisana została w Nimczech, animowana w Japoni, i przetłumaczona na język Polski.
发音 发音 发音 Report Error!
I find it regrettable that you do not make use of the blue card when we are all trying to make parliamentary debates more animated.
Szkoda, że nie korzysta Pan z reguły niebieskiej kartki, kiedy wszyscy staramy się ożywić debaty parlamentarne.
发音 发音 发音 Report Error!
I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring.
Jestem pewna, że będzie to tak żywa dyskusja jak dzisiejsza, ponieważ moim zdaniem produkcja mleczna nigdy nie będzie tematem nudnym.
发音 发音 发音 Report Error!
In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.
Podczas spotkania na szczycie, Nigeria rozpoczęła ożywioną dyskusję na temat wyborów.
发音 发音 发音 Report Error!
It must be repeated again and again that it is a victory that was wrongfully won, and is very far from the spirit of democratic renaissance that animates Africa today.
Należy nieustannie powtarzać, że jest to bezprawne zwycięstwo i jest bardzo oddalone od ducha demokratycznego odrodzenia, który obecnie panuje w Afryce.
发音 发音 发音 Report Error!
Perhaps our evening debates should be more animated and more heated so as to warm up the atmosphere.
Być może wieczorne debaty powinny być bardziej ożywione i gorące, żeby podgrzać atmosferę.
发音 发音 发音 Report Error!
I must emphasise that our group, albeit after an animated internal discussion, has decided not to table any amendments.
Muszę podkreślić, że nasza grupa, mimo ożywionej debaty wewnętrznej, zdecydowała się nie zgłaszać żadnych poprawek.
发音 发音 发音 Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com