hazardous波兰语

发音
a. hazardowy, ryzykowny, niebezpieczny

例句

At the same time, the same High Court banned all ships containing hazardous substances from entering Bangladeshi territory.
Jednocześnie Sąd Najwyższy zakazał wszystkim statkom, przewożącym substancje niebezpieczne, wstępu na terytorium Bangladeszu.
发音 发音 发音 Report Error!
Firstly, it must be made clear that ships for scrapping that incorporate hazardous substances should be regarded as hazardous waste and hence should fall under the Basel Convention.
Po pierwsze, należy wyjaśnić, że statki przeznaczone do złomowania, zawierające substancje niebezpieczne, powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne i z tego względu powinny podlegać Konwencji bazylejskiej.
发音 发音 发音 Report Error!
End-of-life ships should be regarded as hazardous waste, as a result of the hazardous substances that they contain, and should therefore fall within the scope of the Basel Convention.
Statki wycofane z użycia powinny być traktowane jako niebezpieczne odpady, ponieważ zawierają niebezpieczne substancje. Z tego względu powinny być objęte zakresem konwencji bazylejskiej.
发音 发音 发音 Report Error!
I do not share the opinion that it is necessary to prescribe the declaration of hazardous substances going beyond the rules that we have already put in place under the REACH regulation.
Nie zgadzam się z opinią, że należy wymagać, by deklaracja dotycząca substancji niebezpiecznych sięgała dalej niż przepisy, które już obowiązują w ramach rozporządzenia REACH.
发音 发音 发音 Report Error!
Our group is of the opinion that all information known to the manufacturer should be included in a declaration of performance, including information about hazardous substances.
W opinii naszej grupy producent powinien uwzględnić w deklaracji właściwości użytkowych wszelkie znane mu informacje, łącznie z informacjami o substancjach niebezpiecznych.
发音 发音 发音 Report Error!
Uncontrolled release of free nanoparticles into the environment may be hazardous to health.
Luźne nanocząsteczki uwalniane bez kontroli do środowiska mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
发音 发音 发音 Report Error!
Waste containing asbestos is hazardous waste.
Odpady zawierające azbest są uznawane za odpady niebezpieczne.
发音 发音 发音 Report Error!
Frontex must play a more prominent part in this regard in order to act as a strong deterrent to economic migrants wishing to make the hazardous trip across the Mediterranean.
Frontex musi odgrywać pod tym względem większą rolę w celu zdecydowanego powstrzymania migrantów z przyczyn ekonomicznych, którzy zamierzają odbyć niebezpieczną podróż przez Morze Śródziemne.
发音 发音 发音 Report Error!
At the same time, the Baltic Sea is also affected by pollution from land-based sources, hazardous substances and the effects of climate change.
Równocześnie na Morze Bałtyckie mają także wpływ zanieczyszczenia ze źródeł lądowych, zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi oraz następstwa zmian klimatu.
发音 发音 发音 Report Error!
We owe it to the citizens of the Union to combat more effectively imports of counterfeit and also hazardous products into our market from third countries.
Mamy wobec obywateli Unii obowiązek skutecznego przeciwdziałania importowi na nasz rynek podróbek i produktów niebezpiecznych z krajów trzecich.
发音 发音 发音 Report Error!

同义词

involving risk or danger: wild, dangerous, unsafe, risky


dictionary extension
© dictionarist.com