strong point波兰语

发音
n. mocna strona

例句

You need to have answers ready about your strong point.
Jeśli cię zapytają o twoje mocne punkty, miej przygotowaną odpowiedź.
发音 发音 发音 Report Error!
I would like to focus on the strong points.
Pragnę się skupić na jej mocnych stronach.
发音 发音 发音 Report Error!
These are our strong points.
To są nasze mocne strony.
发音 发音 发音 Report Error!
This report puts forward a number of proposals for improving the system within its current restrictions, based on its strong points.
W przedmiotowym sprawozdaniu przedstawiono szereg propozycji udoskonalenia tego systemu w ramach obowiązujących ograniczeń i w oparciu o jego mocne strony.
发音 发音 发音 Report Error!
Nonetheless, I support the Ombudsman's position, since I believe that collaboration between the institutions is, and should continue to be, one of the strong points of their roles.
Niemniej jednak popieram stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ uważam, że współpraca między instytucjami jest i w dalszym ciągu powinna być jednym z silnych aspektów ich działalności.
发音 发音 发音 Report Error!
I should merely like to note that our economy is based 75% on services and that in a global market, they must certainly represent our strong point.
Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na fakt, że nasza gospodarka w 75 % opiera się na usługach, które na światowym rynku muszą bez wątpienia być naszą mocną stroną.
发音 发音 发音 Report Error!
However, it is also very important that we do not misrepresent reality and we do not overstate the weaknesses we find just so as to make a strong point.
Jednak ważne jest również, aby nie wypaczać rzeczywistości i nie wyolbrzymiać słabych punktów jedynie w celu przedstawienia mocnego argumentu.
发音 发音 发音 Report Error!
I made quite a strong point when I went to China - immediately after the visit, the two licences were withdrawn from the Chinese producers of the toys.
Uczyniłam stanowczy krok po moim wyjeździe do Chin - natychmiast po wizycie zostały wycofane dwie licencje chińskich producentów zabawek.
发音 发音 发音 Report Error!
This is the strong point of this report.
To jest walorem tego sprawozdania.
发音 发音 发音 Report Error!
In other words, it is good to hold very rigorous broad consultations to identify the strong points and the obstacles to be removed while making the most of all the good ideas available.
Innymi słowy, należałoby przeprowadzić bardzo wnikliwe, szerokie konsultacje w celu określenia mocnych stron i przeszkód, jakie trzeba usunąć urzeczywistniając te wszystkie dobre pomysły.
发音 发音 发音 Report Error!

同义词

an asset of special worth or utility: strong suit, strength, speciality, green thumb, specialty, long suit, forte, green fingers, plus, asset, metier


dictionary extension
© dictionarist.com