strongly波兰语

发音
adv. mocarnie, mocno, silnie, precz

例句

She adhered strongly to her belief.
Mocno trzymała się swojej wiary.
发音 发音 发音 Report Error!
I strongly support the idea that it is absolutely essential to develop training communication courses for the health workforce in order to provide clearer and more complete information to patients.
Gorąco popieram pomysł będący podstawą do opracowania szkoleń z zakresu komunikacji skierowanych do pracowników służby zdrowia, których celem jest zapewnienie pacjentom dostępu do czytelniejszej i pełniejszej informacji.
发音 发音 发音 Report Error!
I personally strongly oppose the privatisation of water.
Osobiście zdecydowanie sprzeciwiam się prywatyzacji zasobów wodnych.
发音 发音 发音 Report Error!
in writing. - I strongly support this Resolution which calls for an immediate ceasefire by the Sri Lankan army and the LTTE in order to allow the civilian population to leave the combat zone.
na piśmie. - Zdecydowanie popieram przedmiotową rezolucję, w której wzywa się do natychmiastowego zawieszenia broni przez armię lankijską i siły LTTE w celu umożliwienia ludności cywilnej opuszczenia terenów walk.
发音 发音 发音 Report Error!
Both I and those I represent strongly support Turkey's candidature for the EU and not only because of the good relations between our countries.
Ja sam, jak i wyborcy, których reprezentuję, zdecydowanie popieramy kandydaturę Turcji jako członka UE, i to nie tylko ze względu na dobre stosunki pomiędzy naszymi krajami.
发音 发音 发音 Report Error!
It was high time to respect the opinion of the peoples of Europe, most of whom are strongly opposed to your fateful project and to give up the accession negotiations with Turkey once and for all.
Najwyższy czas, by zacząć respektować opinię narodów Europy, z których większość zdecydowanie sprzeciwia się temu brzemiennemu w skutki projektowi, i raz na zawsze przerwać negocjacje akcesyjne z Turcją.
发音 发音 发音 Report Error!
The idea of revamping the 'local products' concept and more effective support for traditional food markets are solutions which I strongly support.
Koncepcja zmiany definicji pojęcia "produktów lokalnych” oraz bardziej efektywne wsparcie dla rynków tradycyjnych produktów spożywczych to rozwiązania, które zdecydowanie popieram.
发音 发音 发音 Report Error!
Unfortunately, the relevant amendment was not approved in the competent committee, but I still strongly believe that this would be very useful.
Niestety przedmiotowa poprawka nie została przyjęta na posiedzeniu właściwej komisji, ale nadal zdecydowanie uważam, że przyjęcie takiego rozwiązania byłoby bardzo korzystne.
发音 发音 发音 Report Error!
I would like to underline very strongly that we have invested a lot in greening the European cohesion policy.
Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że zainwestowaliśmy bardzo dużo, aby europejską politykę spójności uczynić bardziej ekologiczną.
发音 发音 发音 Report Error!
I also strongly believe that it is absolutely necessary to raise public awareness further in order to achieve a maximum absorption rate for the funds and the development of viable projects.
Głęboko wierzę, że w celu osiągnięcia wyższego poziomu absorpcji funduszy oraz opracowania rentownych projektów bezwzględnie konieczna jest dalsza praca nad podnoszeniem poziomu świadomości opinii publicznej.
发音 发音 发音 Report Error!

同义词

with strength or in a strong manner
in a powerful manner: powerfully


dictionary extension
© dictionarist.com