onvoorziene英语

发音
n. contingence, contingency

例句

Hij heeft onvoorziene hindernissen tegengekomen.
He encountered unexpected obstacles.
发音 发音 发音 Report Error!
Ook ik, mevrouw, moet zien hoe ik onvoorziene omstandigheden het hoofd moet bieden.
But I too am sometimes faced with imponderables.
发音 发音 发音 Report Error!
Dit is een zeer ongewoon voorstel, dat geef ik toe, maar over een dergelijke reserve voor onvoorziene omstandigheden zouden wij toch eens moeten nadenken.
I admit it is a highly unusual proposal, but we should consider the possibility of a reserve for contingencies.
发音 发音 发音 Report Error!
Oorspronkelijk was deze reservering voor onvoorziene zaken - geen overbodige luxe in deze onberekenbare markt - een idee van het Europees Parlement.
The idea of creating a contingency reserve, given the imponderable nature of these markets, was originally Parliament's.
发音 发音 发音 Report Error!
Als we de begroting vaststellen is het van groot belang afdoende reserves te vormen voor onvoorziene uitgaven.
When we adopt the budget, it is crucial to set aside adequate reserves for unforeseen expenses.
发音 发音 发音 Report Error!
Hoe wil de Commissie onvoorziene uitgaven gaan betalen?
How does the Commission intend to pay for unforeseen expenditure?
发音 发音 发音 Report Error!
Er is geen sprake van onvoorziene uitgaven.
There is no question here of unforeseen expenditure.
发音 发音 发音 Report Error!
De afgevaardigden moeten in hun bureaus op dergelijke onvoorziene omstandigheden voorbereid zijn.
Members sitting in their offices must count on these events occurring.
发音 发音 发音 Report Error!
Het flexibiliteitsinstrument is bedoeld voor het dekken van onvoorziene uitgaven.
The flexibility instrument is meant to cover unforeseen expenditure.
发音 发音 发音 Report Error!
Ter afsluiting wil ik enkele woorden wijden aan onvoorziene aanwezigheid contaminatie en de drempelwaarden.
Finally, I would like to say a few words on unintentional occurrence and threshold values.
发音 发音 发音 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com